Skip to content

Regulamin Cmentarza

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/ZIM/2014 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 09 września 2014 r.

 
REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W SŁUPSKU


1. Cmentarze komunalne w Słupsku stanowią mienie Miasta Słupska.
2. Cmentarzami zarządza i administruje zarządca, którego biuro znajduje się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4.
3. Biuro zarządcy cmentarzy otwarte jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30, kasa czynna jest w godzinach od 8:00 do 14:00.
4. Cmentarze są otwarte w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach od 7:00 do 21:00, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 7:00 do 20:00 (z wyłączeniem 31 października i 1 listopada, kiedy cmentarze otwarte są całodobowo).
5. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązuje zachowanie ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
6. Na terenie cmentarzy dzieci do lat 10 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarze odpowiadają opiekunowie grup.
7. Zabrania się na terenie cmentarzy:
a) przebywania poza godzinami otwarcia,
b) wprowadzania zwierząt,
c) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,
d) wyrzucania śmieci w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,
e) prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam, rozkładania ulotek i wizytówek,
f) prowadzenia działalności handlowej,
g) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
h) samowolnego przemieszczania nagrobków.
8. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:40 do 15:20. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zarządca umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.
9. Chowanie i ekshumacja zwłok na terenie cmentarzy może być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządcy cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10. Zarządca cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia opasek wokół grobów oraz innych ustawionych przy grobach urządzeń np. ławek, podczas użycia do pochówku miejsc (grobów) sąsiednich.
11. Wjazd na teren cmentarzy pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyjątkiem pojazdów posiadających przepustkę.
12. Poruszanie się po terenie cmentarzy może odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności wyłącznie wytyczonymi drogami i alejkami.
13. Wykonawca zajmujący się wystawianiem przepustek upoważniony jest do kontrolowania pojazdów: wjeżdżających, wyjeżdżających, wwożących i wywożących ładunki, podmiotów wykonujących prace na terenie cmentarzy.
14. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy określa Prezydent Miasta Słupska w drodze zarządzenia.
15. Opłaty za korzystanie z cmentarzy pobiera zarządca.
16. Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 20 lat,
a) opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 20 lat można uiścić nie wcześniej niż w ostatnim roku ważności grobu lub miejsca rezerwowego,
b) w przypadku nie uiszczenia opłaty za przedłużenie ważności grobu na kolejne 20 lat, nastąpi likwidacja grobu i ponowne użycie grobu do chowania,
c) w przypadku braku możliwości dokonania pochówku po okresie 20 lat, wynikającego z konieczności zachowania niezbędnych stref ochronnych istniejącego drzewostanu i innych nieprzewidzianych zdarzeń, zarządca cmentarzy zobowiązany jest do wyznaczenia innego miejsca grzebalnego, bez zwrotu opłaty za miejsce niewykorzystane do pochówku, ale pozostające nadal miejscem z możliwością pochowania urny.
17. Miejsca grzebalne nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.
18. Warunki i zasady wykonywania przez podmioty (osoby fizyczne i prawne) prac kamieniarskich na cmentarzach określa zarządca cmentarzy w drodze odrębnego zarządzenia.
19. W przypadku stwierdzenia przez zarządcę ograniczeń lub utrudnień nad sprawowaniem opieki nad sąsiednimi grobami spowodowanymi ustawieniem ławki, wykonaniem zagospodarowania otoczenia grobu, posadzeniem drzew i krzewów, dysponenci grobów zobowiązani są do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez zarządcę na swój koszt i bez prawa do odszkodowania. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać granic powierzchni miejsca grzebalnego.
20. W razie nie usunięcia przez dysponentów grobów ławek oraz zagospodarowania otoczenia grobów określonych w punkcie 19, w terminie wskazanym przez zarządcę, elementy te zostaną usunięte z terenu cmentarza na koszt dysponentów grobów.  
21. Zarządca cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody spowodowane działaniem sił przyrody, powstałe z winy osób trzecich, kradzieży oraz aktów wandalizmu.
 
 

Zarządzenie Nr 26/ZIM/2014 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 09 września 2014 r. 1  pobierz (26kb)

Zarządzenie Nr 26/ZIM/2014 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 09 września 2014 r. 2  pobierz (74kb)

Zarządzenie Nr 26/ZIM/2014 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dnia 09 września 2014 r. 3  pobierz (57kb)